Antologii de poezie și proză

Antologia poeziei românești din Basarabia (1770-2020). – Chișinău: Știința, 2021. -407 p.

Noua colecție de carte marca Editura Știința: Literatura română din Basarabia debutează cu apariția editorială: Antologia poeziei românești din Basarabia (1770 – 2020),
semnată de Nicolae Leahu.

După antologia „Literatura din Basarabia în secolul al XX-lea. Poezia” (2004), reputatul critic, istoric literar și poet Nicolae Leahu revine acum cu o a 2-a selecție reprezentativă pentru „dimensiunea estică a poeziei române culte”, care extinde, cartografierea teritoriului liric dintre Prut și Nistru până la începuturile, foarte stângace, de „dimineață a poeților”, din sec. al XVIII-lea. Efortul antologatorului este de a închega o imagine cât de cât creditabilă a unei vârste poetice cu valoare estetică mai degrabă accidentală, pe un parcurs nesigur și poticnit, recunoscut ca atare chiar de foarte modeștii autori. Antologatorul face încă o dată evidentă artificialitatea brutalei rupturi istorice dintre cele două țărmuri moldovene și românești, cu urmări grave asupra eforturilor de recuperare.

Foarte atent-analitică, introducerea istoricului literar îmbină cronologia cu criteriul tematic, trasând linii de demarcație între epoci și stiluri, argumentate de selecția exigentă a textelor, adusă la zi. Se oferă astfel „o mică hartă lirică elocventă pentru eforturile dramatice ale poeților basarabeni de a afirma spiritul creator al acestor locuri.” (Ion Pop).

Antologia de față inaugurează o nouă colecție de carte a Editurii Știința: „Literatura română din Basarabia”. Cartea e adresată tuturor celor interesați de poezie și de istoria literaturii, profesorilor, studenților, elevilor, scriitorilor și criticilor literari de pe ambele maluri ale Prutului.

Amintim, colecția Literatura română din Basarabia include volume de diferite genuri literare reflectând evoluția acestor genuri în spațiul dintre Prut și Nistru de la origini până în ziua de azi. Implicit, e vorba de lucrări care demonstrează prezența unei continuități literare, a unei spiritualități naționale, românești, pe teritoriul dintre Prut și Nistru, pe parcursul a mai bine de două secole, indiferent în ce configurații politice se încadra: Moldova voievodală, Imperiul Rus, România reîntregită, URSS ori Republica Moldova independentă. În acest sens și în aceste condiții, adesea nu doar nefavorabile, ci și ostile oricăror manifestări culturale de performanță, textele literare de diferite genuri sunt eminamente necesare pentru restabilirea panoramei unei culturi în evoluție dramatică.

Multe dintre textele literare incluse în această colecție sunt cunoscute doar unui cerc îngust de cercetători, foarte puțin cunoscute publicului cititor din Republica Moldova de azi și cvasi-necunoscute cititorului de azi din România sau alte spații locuite de români. Consecutiv, colecția e un fapt deopotrivă cultural, literar și istoric, dar și un act reparator și recuperator.

Antologie de poezie tânără din Basarabia. -Chișinău: Arc, 2021. -191 p.

Volumul ′20. Antologie de poezie tânără din Basarabia își propune să prezinte cea mai nouă generație de poeți din Basarabia, incluzând autori care au debutat (editorial sau doar publicistic) după 2010: Silvia Goteanschii, Anatol Grosu, Alexandru Cosmescu, Virgil Botnaru, Ion Buzu, Maria Pilchin, Aura Maru, Victor Țvetov, Maria Paula Erizanu, Artur Cojocaru, Artiom Oleacu, Veronica Ștefăneț, Rodica Gotca, Dan Negară, Vitalie Colț, Iulia Iaroslavschi, Cristina Dicusar, Anastasia Palii, Vitalie Șega ș.a.

Poemele selectate (texte publicate anterior, dar și inedite) reprezintă diversitatea tematică și multitudinea de formule poetice care caracterizează poezia română actuală scrisă la Chișinău.

Antologia conține o prefață, semnată de antologator, în care este prezentată poezia tinerilor autori din Basarabia, prin raportare la generațiile/ promoțiile anterioare, dar și la procesul literar general românesc. Fiecare grupaj de poeme este precedat de o prezentare a autorului – un medalion biobibliografic și un scurt comentariu care să releve specificitatea poeziei acestuia.

Astfel construită, antologia ar putea fi o carte de vizită a poeziei tinere din Basarabia, adresată atât publicului larg, cât și traducătorilor interesați de procesul literar contemporan de la Chișinău. Prefață, selecție a textelor și note bio-bibliografice de Lucia Țurcanu.

Busuioc, Aureliu. O sumă de cuvinte și alte proze scurte / Aureliu Busuioc. – Chișinău: Știința, 2021. -312p.

Aureliu Busuioc (1928 – 2012) este unul dintre scriitorii remarcabili ai Basarabiei postbelice. Artistul autentic se dezvoltă în toate genurile cultivate de domnia sa, de la poezie la roman, de la piesa de teatru la pamflet sau eseu. Subtilitatea gândului și grația expresiei îi fac stilul inconfundabil. Nimic chinuit, nimic forțat, nimic fals în textele sale.

Prozator, poet, dramaturg, Busuioc e apreciat deopotrivă pentru poeziile de un rafinament aparte și de prozele sale care impun modelul modernității și postmodernității literare în acest teritoriu, relevante fiind prozele scurte.

Unele dintre ele, precum micile bijuterii din culegerea O sumă de cuvinte, o culegere de „fragmente istorice”, parafrazând ludic O samă de cuvinte a lui Neculce reprezintă modelul perfect al literaturii postmoderniste în spațiul dintre Prut și Nistru.

Moravurile luate aici în răspăr sunt ale contemporanilor lui Busuioc, demnitari de stat ori alte persoane publice. Un volum postmodernist, de o ironie dezarmantă, fără grad de comparație, scris de un autor care poate fi considerat el însuși o istorie a literaturii românești în Basarabia. O minte sclipitoare, un rar mânuitor al cuvântului artistic și un cititor perfect, reciclând opera înaintașilor într-un procedeu parafrastic, ludic, ironic și intertextual. Ironia sa evoluând până la sarcasm, dincolo de jocul literar al parafrazelor și al „istoriilor paralele”, scot în evidență calități ale actualilor diriguitori ai treburilor publice. Iar „povestirile sale vânătorești” sunt modele clasice de literatură deopotrivă realist-poetică și realist-ironică, a unui maestru al cuvântului, povestitor cu har și poet al naturii totodată.

Colecția „Antologia prozei scurte” este destinată cititorului de narațiuni și își propune să adune texte de referință din nuvelistica națională și universală.

Poezia simbolistă românească. -Chișinău: Gunivas, 2021. -464 p.

Studiul introductiv al antologiei elaborate de Luminița Bușcaneanu este o expunere amplă, cu pasiune și rigoare academică, a acestui curent artistic și literar. Care este recuzita estetică a simbolismului, care a fost parcursul istoric al acestui curent, cum mai pot fi citiți astăzi poeții simboliști români, care sunt esențele tari ale poeziei lor – iată câteva probleme abordate în acest studiu. Autoarea a ținut să prezinte plenar recuzita simbolistă: simbolul, analogia, corespondentele, sinestezia, sugestia, vagul, nuanța, clarobscurul, memoria mitologizantă, pentru „reconfigurarea realului” și re-crearea prezentului.

(Nina Corcinschi)

Filiala A. Donici vă așteaptă cu drag!

Memoriile Basarabiei

EXPOZIȚIE VIRTUALĂ DE CARTE
pentru studenți, profesori, cercetători, publicul larg interesat de trecutul Basarabiei.

Prin Basarabia românească, 1918-1944. – Chișinău: Știința, 2021. -478 p.

Antologie de Olga Iordache și Liviu Papuc. Introducere de Ion Țurcanu. Volumul de fată inaugurează o nouă colecție de carte a Editurii Știința: „Memoriile Basarabiei”. Ea vine în locul mai vechii colecții „Pagini despre Basarabia”, păstrând aceleași intenții majore, dar lărgind cadrul tematic al textelor publicate. Revenirea Basarabiei, în 1918, între granițele ei firești a constituit o bună ocazie pentru cunoscuți scriitori din țară, ziariști, profesori, preoți, ofițeri, dar și unor simpli călători să treacă în repetate rânduri Prutul, spre a face cunoștință cu oamenii și locurile înstrăinate de peste o sută de ani.

Cartea propusă cuprinde relatările acestor călători veniți în spațiul dintre Prut și Nistru după Marea Unire de la 1918, dornici să cunoască realitățile de aici pe viu. Printre autorii textelor din această antologie figurează nume sonore ale literaturii și culturii românești, precum ar fi: I. Agârbiceanu, Liviu Rebreanu, Nichifor Crainic, Camil Petrescu, Pamfil Șeicaru, Nicolae Iorga, Tudor Arghezi, Mircea Eliade, Mihail Sadoveanu ș.a.

Aceste notații sunt deosebit de valoroase pentru latura lor informativă, având și calitatea de sursă istorică. Textele au fost preluate din ediții de autor, din varii publicații periodice (reviste de cultură, almanahuri, ziare s.a.) tipărite la Chișinău, Iași, Cernăuți și București.

Volumul, ca și întreaga colecție „Memoriile Basarabiei” este destinat tuturor
celor interesați de trecutul Basarabiei.

Poștarencu, Dinu. Studii și articole istorico-geografice. Dinu Poștarencu. -Chișinău: Știința, 2021. -452 p.

Volumul de față valorifică o mare parte din moștenirea științifică și publicistică a lui Gheorghe I. Năstase (3/15 februarie 1896 – 28 decembrie 1985), doctor în geografie, profesor la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, membru al Societății Regale Române de Geografie, fost deputat în Sfatul Țării, votant al actului Unirii Basarabiei cu România la 27 martie/9 aprilie 1918, originar din satul Hristici, fostul județ Soroca.

Prima secțiune a cărții cuprinde articolele de natură social-politică ale autorului din perioada activității sale în calitate de deputat în primul parlament basarabean şi promotor al mișcării de eliberare națională din istoricii ani 1917-1918. Cea de-a doua reproduce studiile și articolele științifice ale savantului, publicate în prestigioase reviste de geografie ale timpului, vizând, în special, geografia istorică, bazată pe analiza atentă a izvoarelor documentare și cartografice.

Studiul biografic, notele și comentariile, precum și setul de imagini fotografice care însoțesc textele ediției completează informația despre viața și activitatea acestei personalități prea puțin cunoscute în spațiul nostru, personalitate care a realizat o îmbinare excepțională între geografia fizică, geografia umană și geografia istorică.

Volumul este adresat cercetătorilor din domeniul istoriei și al geografiei, dar și unui, inclusiv studenților și profesorilor, tuturor celor interesați de trecutul Basarabiei.

Moruzi, Dumitru. Pro Basarabia Pro România: Scrisori deschise. Dumitru C. Moruzi. -Chișinău: Știința, 2021. -215 p.

Volumul cuprinde o mare parte din publicistica scriitorului Dumitru C. Moruzi (1850 – 1914), autor al romanelor Pribegi în țară răpită și Înstrăinați, (tipărite de Editura Știința în colecția „Moștenire” în anul 2014) și anume acele intervenții, sub forma unor „scrisori deschise” adresate directorilor unor ziare şi reviste sau unor personalități marcante ale vremii, de la Chișinău (Pavel Cruşevan), București (Ion Tanoviceanu, C. G. Costa-Foru, Const. Mille) şi Iaşi (dr. C. Thiron), din Transilvania (Vasile Goldiş, Al. Vaida Voevod) şi chiar de la Petersburg (N. N. Durnovo).

Intervenții ce năzuiesc să corecteze anumite afirmații făcute în presă, relative îndeosebi la Basarabia, ori să determine orientarea opiniei publice, implicit a autorităților supreme – Guvern, Parlament, Rege – întru luarea unor decizii importante, precum alăturarea României la Tripla Înțelegere (Antanta) și intrarea în războiul mondial de partea acesteia și împotriva Puterilor Centrale (Germania și Austro-Ungaria).

Menținând și amplificând interesul pentru Basarabia în Regatul liber, militând pentru decizia pe care viitorul avea să o dovedească drept cea corectă, „scrisorile deschise” ale lui D. C. Moruzi au o inestimabilă valoare documentară și, în același timp, luminează concepțiile sociale, politice și filosofice ale unui scriitor și ale unui formator de opinie de la începutul secolului al XX-lea.

TOATE ACESTE CĂRȚI, VĂ AȘTEAPTĂ PE RAFTURILE BIBLIOTECII A. DONICI !

Ziua Umorului

Aparţinem cu toţii unui popor, care a ştiut din moşi strămoşi să râdă cu poftă.

Frumosule April,
Voios ca un copil!
Eşti luna ce ne-adună
În jurul unei glume.
Aici de zăbovim,
Nicicând nu-mbătrânim!

1 Aprilie e sărbătoarea cea mai nostimă în calendarul nostru. Azi, de ziua Glumelor, vă invităm pe litoralul înflorit al bucuriei, unde, sub razele curcubeului-zâmbet, veţi primi tratament efectiv contra plictiselii, tristeții, supărării, monotoniei şi ….morocăniei.

Dragi cititori ai bibliotecii Alexandru Donici vă invităm să faceți
cunoștință cu Colecția râsul lumii.

 Allen, Woody. Anarhie pură / Woody Allen. -Bucureşti: Humanitas, 2008. – 174 p.

Sam, ai parfumat prea tare pantalonii. A greși e omenește – a pluti, divin. Exerciții de gimnastică, existența otrăvită, ultima dublă. Titluri care intrigă, fără îndoială. Totodată, însă, texte scrise aparent în joaca de un autor dotat cu o imaginație febrilă și purtat de o frenezie asociativă peste medie. Anarhie pură conține optsprezece proze, dintre care opt sunt publicate în premiera. Din fiecare răsare un Woody Allen hâtru, alert și irezistibil. Un geniu comic gata să condimenteze pagina, să-și contrarieze criticii și să-și răsfețe cititorii. Un scriitor pentru care vorba de duh e moneda curentă.

Un virtuoz al genului parodic, pe care nu poți să-l imiți și n-ai cum să nu-l observi.

Arnott, Stephen. Antologia proverbelor ciudate / Stephen Arnott. -Bucureşti: Humanitas, 2010. – 273 p.

O antologie de proverbe, fie ele și ciudate, scoate la iveală elemente la care nu ne-am gândit destul. Așa stau lucrurile și cu volumul lui Stephen Arnott, care dezvăluie legături – sau poate coincidențe – surprinzătoare. Toate proverbele din această carte sunt autentice și aparțin numeroaselor culturi ale lumii. Ele au fost preluate dintr-o serie de culegeri de proverbe (multe dintre ele datând din secolul al XIX-lea) întocmite de diverși etnografi, lingviști, antropologi și călători. Culegerea de față însă nu se ocupă de zicerile comune, cu care suntem familiarizați, ci se concentrează asupra proverbelor colorate, neobișnuite și în unele cazuri – incomprehensibile care au fost consemnate de-a lungul anilor.

Sper să vă placă Antologia proverbelor ciudate – și nu uitați:
Cine se gâdilă singur poate să râdă când are chef. – Stephen Arnott

Paraschivescu, Radu. Mi-e rău la cap, mă doare mintea / Radu Paraschiv. -Bucureşti: Humanitas, 2008. -165 p.

E foarte greu să găsești incompetenți de calitate. – Garfield Motanul

Rar trece o zi fără să auzi o vedetă a tranziției rostind o gogomănie. Vorbitorii arenei naționale se pronunță indiferent de tema, anotimp său stare de spirit. Unii emit inepții cu degetul la tâmpla, alții filozofează tânjind după admirația celor din jur. Unii sunt prețioși, alții încruntați. Unii stâlcesc cuvinte, alții idei. Din muzica și din televiziune, din fotbal și din politica, din sănătate și din literatura, din sfera afacerilor și a relațiilor de cuplu, Radu Paraschivescu a strâns o recolta perfect comparabila cu aceea din Fie-ne tranziția ușoară. La fel ca în clasamentele muzicale, publicul are ocazia să admire evoluția starurilor în ascensiune, dar și stabilitatea dezinvoltă a consacraților. Volumul se încheie cu un capitol rezervat vorbelor de duh autentice.

E totuși consolator să știi că există încă și practicanți ai umorului voluntar.

Lectură plăcută!
Vă așteptăm la biblioteca „A.Donici!